ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

AANMELDING
U kunt zich op twee manieren aanmelden:
• op grond van een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist.
• op eigen initiatief.
Als u zich op eigen initiatief aanmeldt, voeren wij een screening uit om te controleren of wij u in be-handeling kunnen nemen. Bij twijfel zullen wij dit niet doen en u adviseren met uw huisarts contact op te nemen. Bij de eerste afspraak dient de patiënt een legitimatiebewijs en informatie over de zorgverzekering mee te nemen.

AFSPRAAK
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak, maximaal 1 keer per dag.

VERGOEDING
De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de fysiotherapeutische behandelingen. Overschrijding van het aantal te vergoeden behandelingen komt voor eigen rekening.

AFSPRAAK ANNULEREN
Een afspraak dient ruim van te voren worden afgezegd, minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dit kan telefonisch (088-031 3038), via de mail (info@fysio038.nl). Tevens kun je een be-richt achterlaten op onze website door het contactformulier in te vullen of de voicemail in te spreken. Zo kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen.
Wordt de afspraak niet minimaal 24 van te voren geannuleerd of niet nagekomen, dan zijn wij ge-noodzaakt om de gereserveerde tijd bij jou in rekening te brengen middels een factuur. Let op: deze factuur is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar omdat het niet om verleende zorg gaat. Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmachtsituatie.

CALAMITEITEN
Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel, of de hiertoe bevoegde instan-ties (politie, brandweer) op te volgen.

AANSPRAKELIJKHEID
De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijkruimte.

ROKEN
Roken is in het hele gebouw niet toegestaan.

DEFECTEN EN STORINGEN
Wij verzoeken u defecten of storingen direct te melden bij een van onze medewerkers.

BEHANDELING DOOR COLLEGAE
Het kan af en toe voorkomen dat u door iemand anders wordt behandeld dan uw vaste therapeut. Door het multidisciplinaire karakter van de praktijk verwijzen wij met uw toestemming intern naar el-kaar. Zodoende ontvangt u de beste zorg op het juiste moment.

MOTIVATIE
Voor veel behandelingen kiezen wij voor een actieve aanpak, d.w.z; de benadering zal zo functio-neel mogelijk zijn. Wij rekenen erop dat wanneer u zich bij ons laat behandelen, u over een gezonde motivatie beschikt.

BEREIKBAARHEID
Fysio038 is voor al uw administratieve vragen telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

OMGANG CLIENTENGEGEVENS

Met het cliënten dossier wordt omgegaan volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonregistratie. Bij schadeclaims tijdens afhandeling van juridische zaken geven wij alleen gegevens vrij met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De patiënt heeft ten allen tijde recht op inzage in zijn of haar medisch dossier. Mocht u hierover vragen hebben kunt u deze informatie opvragen bij de desbetreffende fysiotherapeut of onze administratie.

KLACHTENREGELING

Als u klachten heeft over uw fysiotherapeut verwijzen wij u naar de praktijkmanager. Als de klacht daarna niet naar uw tevredenheid wordt opgelost kan u de folder “ Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut” uit de wachtkamer meenemen voor verdere stappen.

BETALINGSVOORWAARDEN (VVF)

De declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldoen. Blijft betaling binnen het genoemde termijn uit dan verkeert u in verzuim en wijzen wij u hierop in de vorm van een herinne-ring. Bij uitblijven van reactie en/of betaling geven wij het bedrag dat u moet betalen dan in behande-ling bij een incassobureau. U moet op dat moment extra kosten betalen. De incassokosten die het incassobureau u zal opleggen, bedragen volgens de wet € 40,00, exclusief de rente. Bovendien wordt over alle kosten btw berekend omdat Fysio038 niet btw-plichtig is. U moet daarom in dit geval ook de btw betalen. Als u ook gedurende het incassotraject niet betaalt, schakelen wij een gerechts-deurwaarder in. De daaraan verbonden proces- en executiekosten komen in dat geval eveneens voor uw rekening. Ook hier geldt dat over alle kosten btw wordt berekend en dat u die btw moet be-talen.

Vragen? neem vrijblijvend contact op.

Call Now ButtonBel ons op 088 03 13 038